Announcements
 
Sad and unexpected news of the passing of our colleague Lluís Gesa
10/06/2020
 
[English] - Last 29 May 2020, our colleague and friend Lluís Gesa suddenly passed away. Lluís was currently working at the Institute of Space Sciences and was a member of IEEC since 2006, where he played a key role in many space missions and ground instrumentation projects as software engineering manager.

During his long career at IEEC, Lluís worked for more than ten years on ESA's LISA Pathfinder mission, from its first construction phases, its launch in 2015 and during subsequent operations. He also collaborated as a software systems engineer in the design and construction of the CARMENES instrument until its start of operations in 2016. Currently, he was coordinating the development of software for different projects and missions: in particular, the software for ESA's LISA mission, as well as the contribution of IEEC-CSIC to the CTA observatory and the development of IEEC's C3SATP nanosatellite platform. He was also collaborating in the ESA ARIEL mission and the eXTP mission. 

As a university lecturer, Lluís was known as an enthusiastic person and was highly valued by his students, some of whom followed his steps in the space sector and ended up being his colleagues and collaborators at the institute. He was also a person dedicated to dissemination, always willing to spread his knowledge, whether in events at schools with children of all ages, acting as organizer of events such as the FIRST LEGO League at the UAB or creating vocations in engineering at Sónar+D and Maker Faire, among many others.

All of us who were lucky enough to work with Lluís will remember him as a close and friendly person, and an engineer with enormous skills and knowledge. These were values recognized by his colleagues at the institute and, at the same time, by the people who knew him and who were part of the international consortia in which he collaborated. Proof of this esteem and recognition everywhere have been the many messages and acts of remembrance in his memory that have followed since the sad news of his passing were made public.

His loss leaves us with an enormous emotional void from which we will have a hard time recovering. We will work to keep his legacy alive and to make it grow by following his example, for the benefit of research and technological progress that he so helped to build. And we will do so without forgetting his good sense of humour, his humanity and his generosity.

Rest in peace, Lluís.

[Catalan] - El passat dia 29 de maig de 2020 va morir de forma sobtada el nostre company i amic Lluís Gesa. El Lluís treballava ara a l'Institut de Ciències de l'Espai i ha estat membre de l'IEEC des de 2006, on ha sigut una persona clau en moltes missions espacials i projectes d'instrumentació terrestre en els que va participar com a responsable d'enginyeria de software.

En la seva llarga trajectòria a l'IEEC, el Lluís va treballar durant més de deu anys en la missió LISA Pathfinder de l'ESA, ja des de les seves primeres fases de construcció i fins el seu llançament el 2015 i durant les operacions posteriors. També va col·laborar com a enginyer de sistemes de software en el disseny i construcció de l'instrument CARMENES fins a la seva entrada en funcionament el 2016. I actualment estava coordinant el desenvolupament de software per a diferents projectes i missions: en especial, el software per la missió LISA de l'ESA, així com la contribució de l'IEEC-CSIC a l'observatori CTA i el desenvolupament de la plataforma de nanosatèl·lits C3SATP de l'IEEC. També estava col·laboranten la missió de l'ESA ARIEL i la missió eXTP. 

En la seva faceta de professor universitari, el Lluís era conegut com a una persona entusiasta i era molt valorat pels seus estudiants, alguns dels quals van seguir els seus passos en el sector espacial i han acabat sent companys i col·laboradors seus a l'institut. I també era una persona entregada a la divulgació, sempre disposada a difondre el seu coneixement, ja fos en actes en escoles amb nens i nenes de totes les edats, actuant com a organitzador d'esdeveniments com la FIRST LEGO League a la UAB o creant vocacions en enginyeria en el Sónar+D i en el Maker Faire, entre molts altres.

Tots els que vam tenir la sort de treballar amb el Lluís el recordarem com una persona propera i amable, i un enginyer amb unes enormes capacitats i coneixements. Una vàlua reconeguda pels seus companys i companyes de l'institut i, alhora, per les persones que el van conèixer i que formaven part dels consorcis internacionals en els quals va col·laborar. Mostra d'aquesta estima i reconeixement arreu han sigut els múltiples missatges i actes de record a la seva memòria que han succeït des del moment que es va conèixer la trista notícia de la seva mort. 

La seva pèrdua ens deixa un enorme buit emocional del qual ens costarà molt recuperar-nos. Treballarem per mantenir viu el seu llegat i fer-lo créixer seguint el seu exemple, en benefici de la recerca i del progrés tecnològic que ell tan va ajudar a construir. I ho farem sense oblidar el seu bon humor, la seva humanitat i la seva generositat.

Descansa en pau, Lluís.
 
Attached Documents
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya